Balanz


Ons doel is mensen op een gezonde manier fit te maken en te houden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Dienstverlening Balanz Kinesitherapie

1 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.

2 Wanneer de klant een afspraak wenst te annuleren of te verplaatsen, dan dient dit minstens 3 werkdagen vooraf kenbaar gemaakt te worden aan de dienstverlener. Elke afspraak die laattijdig wordt geannuleerd, verplaatst of waarbij de klant niet komt opdagen, wordt toch volledig in rekening gebracht.

3 Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.

4 Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 50 EUR en een maximum van 750 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

5 Voor herinneringen wordt een administratieve kost van 10 EUR aangerekend. Voor aangetekende brieven wordt een administratieve kost van 30 EUR aangerekend.

6 Facturen, herinneringsbrieven en andere administratie mag worden verstuurd per email, tenzij de klant zich hier voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk tegen heeft verzet.

7 Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de diensten onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

8 De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

9 Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.